Naar aanleiding van een aanmelding vindt eerst een intakegesprek plaats. Daarna wordt logopedisch onderzoek gedaan. Aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek wordt, in samenspraak met de cliënt, besloten of logopedische behandeling noodzakelijk is.Indien een logopedische behandeling gewenst is wordt een behandelplan opgesteld in samenspraak met de cliënt. De cliënt geeft akkoord voor het behandelplan. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) is van toepassing.

De duur van de behandelperiode varieert sterk, afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek. Een behandeling duurt 25 minuten en zal eerst wekelijks en daarna met langere tussenpozen plaatsvinden. Na afloop van de behandeling vinden er na langere tijd nog controles plaats.Het dossier wordt minimaal 15 jaar bewaard. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is van toepassing.

Logopediepraktijk Oetara hecht bij de behandeling van kinderen veel waarde aan de samenwerking met ouder(s) / verzorgende(n); een goede samenwerking draagt bij aan een beter behandelresultaat.
Daarom gaan wij ervan uit dat ouders/verzorgers minimaal 75% van de behandelingen bijwonen.

Naar aanmelden.

Heeft u hulp nodig bij spraak-, taal-, stem- of slikproblemen? Wij zijn er om u te helpen.